Sense 50 - Aurora (2015)

230.000€ €

Karakteristike

830L
2,10m